Baza firm

Kalkulator mas

Przelicznik miar

Newsletter

Dopisz się do newslettera, aby otrzymywać najświeższe info-
rmacje wprost na Twój e-mail.

Kursy walut

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-08-14
USD 3,7227 +0,14%
EUR 4,3988 -0,05%
CHF 4,0906 +0,05%
GBP 4,8692 +0,08%
Wspierane przez Money.pl
Chcę dodać: 
Jesteś w: Strona główna » Regulamin

  I. Postanowienia ogólne


Operatorem serwisu internetowego e-obrobkametalu.pl (nazywanego również platformą informacyjną, biznesową, branżową, serwisem, portalem) jest firma  AWART MEDIA Henryk Mrówczyński, NIP: 556-223-35-68 (zwana również Wydawcą).  

Użytkownik serwisu e-obrobkametalu.pl, zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązującego w Polsce prawa.  

Nazwa portalu, wygląd graficzny, profil, koncepcja, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.


II. Definicje  

 1. Obróbka Metalu – operator serwisu e-obrobkametalu.pl, podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zwany dalej Wydawcą
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu
 3. Regulamin – regulamin korzystania z portalu www.e-obrobkametalu.pl
 4. Umowa – zawarta w formie pisemnej  lub ustnej pomiędzy Użytkownikiem a  firmą AWART MEDIA
 5. Profil – dane firmy umieszczone w Katalogu Firm
 6. Usługa – wszelka działalność świadczona drogą elektroniczną przez firmę AWART


III. Warunki korzystania z serwisu  

 1. Użytkownik serwisu korzystający z portalu, akceptuje wszystkie punkty Regulaminu.
 2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 3. Korzystanie z Serwisu oraz Usług jest dobrowolne.
 4. Kopiowanie, powielanie lub zmienianie materiałów zamieszczonych w Serwisie możliwe jest tylko i wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie firmy AWART, zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 5. Korzystanie z materiałów prezentowanych w Serwisie w celach zarobkowych jest niedozwolone. Materiałami są wszystkie wiadomości,  informacje, artykuły, prezentacje, analizy, rozmowy oraz wszelkie dane umieszczone w Serwisie.
 6. Zdjęcia zamieszczone w portalu pochodzą z materiałów prasowych firm, ze stron internetowych, zostały  nadesłane przez osoby posiadające do nich prawa lub zostały zakupione z serwisów fotograficznych.
 7. W celu realizacji Umów, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez firmę AWART danych, niezbędnych do realizacji Umowy.

 

 

IV. Prawa i obowiązki Użytkowników

 

   
 1. Wszystkie dane przekazywane przez Użytkownika Serwisu, powinny odpowiadać formatom określonym przez Serwis e-obrobkametalu.pl
 2. Dane podawane przy rejestracji do serwisu, dopisywaniu się do katalogu firm,  zapisywaniu się na newsletter, są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą e-mailową informacji dotyczących działalności portalu, nowych Usług w ofercie Wydawcy, materiałów promocyjnych i reklamowych.
 4. Użytkownik, który zamieścił wpis w Katalogu Firm, Tablicy Ogłoszeń, Giełdzie Pracy,  ma prawo do modyfikowania danych, które umieszcza na swoim Profilu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za oferowane przez Użytkowników towary i usługi.
 5. AWART MEDIA nie odpowiada za przekazywane i udostępniane dane.
 6. Przy rejestracji do serwisu, umożliwiającego bezpłatne korzystanie z wszelkich treści, wymagane jest podanie danych osobowych, nazwy firmy, adresu oraz adresu e-mailowego. Użytkownik w dowolnej chwili może zrezygnować z subskrypcji.V. Prawa i obowiązki Wydawcy 

 

 1. AWART MEDIA nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczone w Serwisie, a także za ich  utratę w wyniku działania czynników niezależnych od Wydawcy.
 2. Wydawca ze względów technicznych zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do serwisu, jednocześnie zobowiązując się do ograniczenia przerw do minimum. Stara się tym samym w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych , jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia , że działalność Serwisu e-obrobkametalu.pl przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących w szczególności po stronie sprzętu lub oprogramowania. W związku z powyższym Użytkownicy Serwisu korzystają z niego na własną odpowiedzialność.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo decyzji o publikacji określonych materiałów jak również zastrzega sobie prawo do skracania oraz dokonywania zmian w przesłanych materiałach.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe, artykuły sponsorowane,  informacje umieszczone w Bazie Firm, Tablicy Ogłoszeń, Giełdzie Pracy.
 5. Serwis e-obrobkametalu.pl nie odpowiada za treść emitowanych materiałów reklamowych.
 6. Serwis e-obrobkametalu.pl decyduje o kształcie graficznym swojego serwisu i ogólnym stylu prezentowanych materiałów reklamowych .
 7. W związku ze świadczoną na rzecz Użytkownika usługą, Wydawca wystawi fakturę VAT.


VI. Naruszenie Regulaminu

 1. Nieznajomość Regulaminu i przepisów w nim zawartych nie zwalnia Użytkownika od odpowiedzialności prawnej za naruszenie Regulaminu i przepisów.
 2. Wydawca ma prawo do dochodzenia roszczeń powstałych w wyniku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub przepisów.
 3. Gdy z winy Użytkownika zostaną naruszone prawa osób trzecich, Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody. Gdy osoba poszkodowana domaga się odszkodowania od Wydawcy, Użytkownik, który naruszył prawa tej osoby jest zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez firmę AWART

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące nienależytego wykonania umowy, należy zgłosić Serwisowi e-obrobkametalu.pl poprzez e-mail, wysłany w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia emisji materiałów reklamowych na adres: redakcja@e-obrobkametalu.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wszelkie niezbędne informację na temat rodzaju uchybienia, jego opis i uzasadnienie. Reklamacje zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane na co Użytkownik Serwisu wyraża zgodę.  

VIII. Opłaty  

 1. Wydawca zobowiązuje się do dokładnego określania, które z Usług są płatne. Informacja taka pojawia się przy każdej płatnej usłudze.
 2. Szczegółowy cennik dostępny w redakcji portalu.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Nowy Regulamin zacznie obowiązywać w momencie opublikowania na stronie www.e-obrobkametalu.pl
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego.